Politika zasebnosti

 

 1. člen

O Politiki zasebnosti

Družba Livinup, oglaševanje in druge storitve, d.o.o. kot Upravljavec Spletnega mesta www.livinup24.si, veliko pozornosti posveča zaščiti Vaših Osebnih podatkov. Z Vašimi podatki ravnamo z največjo možno skrbnostjo in varnostjo ter skladno z veljavnimi predpisi. Obdelavo podatkov izvajajo le za to pooblaščene osebe in naši skrbno izbrani pogodbeni Obdelovalci. Politika zasebnosti in varovanja Osebnih podatkov ureja zbiranje in obdelavo Osebnih podatkov, ki jih pridobiva družba Livinup, oglaševanje in druge storitve, d.o.o. ob dostopanju do spletnih strani www.livinup24.si. Obdelava se izvaja na podlagi ene izmed zakonitih pravnih podlag. Pridružujemo si pravico do spremembe Politike zasebnosti brez predhodnega opozorila Uporabnikov. Politika zasebnosti je del Splošnih pogojev uporabe.

 

 

 1. člen

Definicije

 

“Mi” pomeni Livinup, oglaševanje in druge storitve, d.o.o., Kajuhova ulica 6c, 2000 Maribor, Slovenija, ki je tudi »Upravljavec z Osebnimi podatki« ali »Upravljavec«;

“Spletno mesto« pomeni spletno stran, ki se nahaja na https://www.livinup24.si ali katero koli drugo povezavo, ki bi jo nadomestila;

“Uporabnik” pomeni zasebnike, podjetja ali institucije, ki nameravajo graditi ali prenavljati in iščejo Izvajalca ali zgolj informacije o gradnji;

»Izvajalci« pomeni gradbena, obrtniška ali inžinersko-projektantska podjetja, ki na Spletnem mestu ponujajo svoje storitve;

»Obiskovalci« pomeni vsakega, ki dostopa do Spletnega mesta;

»Obdelovalci« pomeni Izvajalce, ki obdelujejo Osebne podatke;

»Povpraševanje« pomeni osebne in tehnične podatke, ki jih Uporabniki oddajo na Spletnem mestu z namenom iskanja Izvajalca za svoj projekt;

“Piškotki” so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku naše Spletne strani namestijo na trdi disk Vašega računalnika in omogočajo zbiranje podatkov o Vaših aktivnostih na Spletni strani in identifikacijo Vašega računalnika;

“Osebni podatki” so podatki, ki ste jih posredovali Vi, kakor tudi vse informacije v zvezi z Vašim obnašanjem na Spletnem mestu.

 

 1. člen

Zbiranje Osebnih podatkov

Upravljavec zbira naslednje Osebne podatke neregistriranih in registriranih Uporabnikov:

 • ime in priimek;
 • telefonska številka;
 • elektronski poštni naslov;
 • lokacija (občina)

Za namene opravljanja storitev, Upravljavec lahko zbira naslednje Osebne podatke registriranih Izvajalcev:

 • elektronski naslov;
 • ime in priimek odgovorne osebe;
 • firmo samostojnega podjetnika posameznika oz. pravne osebe;
 • poslovni naslov;
 • telefonsko številko;
 • davčno številko;
 • matično številko;
 • številko odločbe o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi;
 • datum izdaje odločbe o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi;
 • identifikacijo vpisa v seznam zavezancev, ki opravljajo Osebno dopolnilno delo pri pristojni upravni enoti;
 • datum vpisa v seznam zavezancev, ki opravljajo Osebno dopolnilno delo pri pristojni upravni enoti;
 • povezave na spletno stran Izvajalca oziroma na uradno stran Izvajalca, ki se nahaja na družabnih omrežjih (npr. Facebook, Instagram).
 •  
 1. člen

Podlaga in namen obdelave Osebnih podatkov

 

 

Osebne podatke Upravljavec obdeluje na podlagi izrecne privolitve oziroma Vaše podaje soglasja z namenom registracije in kreiranja Vašega profila na Spletnem mestu. S podajo soglasja se Uporabniki in Izvajalci strinjate, da Vaše podatke uporabljamo za sistemsko in tehnično obveščanje, za ponujanje storitev, ki so namenjene registriranim Uporabnikom in Izvajalcem ter za komuniciranje preko različnih kanalov (elektronska pošta,  telefonska številka). Osebni podatki se lahko obdelujejo z namenom sklenitve pogodbe (Povpraševanja, ponudbe, pogajanja) ali na podlagi že sklenjene pogodbe v obsegu, ki je potreben za izvedbo dogovorjenih storitev. Vaše Osebne podatke lahko obdelujemo za identifikacijo Uporabnikov in Izvajalcev in omogočanje prijave v profil na Spletnem mestu, kakor tudi za vodenje evidence registriranih Uporabnikov Spletnega mesta, izvajanje statističnih, marketinških in drugih analiz ter spremljanje uporabe storitev in funkcionalnosti Spletnega mesta, obveščanje o novostih na Spletnem mestu, njegovih funkcijah in storitvah ter drugo nekomercialno obveščanje ter za odkrivanje, preprečevanje in sankcioniranje takšne uporabe Spletnega mesta, ki ni v skladu s predpisi ali temi splošnimi pogoji.

Osebne podatke lahko obdelujemo tudi na zakonski podlagi in v sklopu zagotavljanja zakonitega interesa (varovanja omrežja, preprečevanja goljufij ipd.).

Obveščamo vas, da so Vaši Osebni podatki lahko dostopni tudi našim preverjenim pogodbenim Obdelovalcem. Pri vsakem posredovanju Osebnih podatkov poskrbimo za ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe z namenom zaščite Osebnih podatkov. Podatkov ne posredujemo tretjim osebam, ali prenašamo v tretje države, v kolikor za tak prenos nimamo Vašega izrecnega soglasja oziroma ustrezne pravne podlage. Podatki se lahko prenašajo v tretje države v primeru elektronske komunikacije preko zunanjih ponudnikov storitev, izvajanju plačilnih storitev preko določenih plačilnih kanalov ipd.

Na podlagi veljavnih predpisov lahko Vaše podatke posredujemo pooblaščenim osebam in pristojnim državnim organom, ki za pridobivanje in obdelavo podatkov razpolagajo z ustrezno pravno podlago.

Storitve Spletnega mesta so namenjene osebam starejšim od 16 let. Podatek o starosti ni pogoj za registracijo na Spletnem mestu www.livinup24.si in nismo pristojni preverjati, kateri podatki se nanašajo na osebe mlajše od 16 let. Staršem in zakonitim zastopnikom otrok mlajših od 16 let svetujemo, da o varni uporabi spleta in posredovanju svojih Osebnih podatkov ustrezno poučijo otroke mlajše od 16 let.

Anonimiziranih in izbrisanih podatkov ni več možno povezati z Uporabnikom, ki je takšne Osebne podatke posredoval, zato se pri njihovi obdelavi ne uporablja ta Politika zasebnosti.

 

 1. člen

Obdelava Osebnih podatkov

 

Spletno mesto objavlja Povpraševanja primernim Izvajalcem in jim lahko posreduje ustrezne informacije o projektih, ki zajemajo:

 • Ime, priimek,
 • telefonska številka;
 • naslov elektronske pošte;
 • lokacija projekta,
 • tehnični podatki o projektu, ki niso Osebni podatki in lahko obsegajo tudi datoteke, ki jih je Uporabnik priložil k Povpraševanju.

 

 1. člen

Obveznosti Obdelovalca

 

 

Obdelovalec se za izvajanje obveznosti zavezuje:

 • da Osebnih podatkov ne bo uporabil za drug namen, kot za izvajanje storitev na podlagi pogodbe med Upravljavcem in Obdelovalcem in za izvajanje obveznosti na podlagi zakona ali predpisa EU;
 • na zahtevo Upravljavca sodelovati in posredovati vse informacije za zagotavljanje pravic posameznikov, katerih Osebni podatki se obdelujejo;
 • zagotavljati Upravljavcu vse informacije in podporo pri obravnavi zahtev posameznikov ali zaradi izvajanja nadzora nadzornih organov ves čas veljavnosti pogodbe in tudi po izteku pogodbe o izvajanju storitev za Upravljavca;
 • obveščati Upravljavca o statusnih ali drugih spremembah pri Obdelovalcu, ki bi lahko vplivale na izvajanje pogodbenih obveznosti;
 • Upravljavcu zagotoviti vse potrebne informacije, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh njegovih obveznosti ter omogočiti preverjanja, vključno s kontrolami, ki jih izvede Upravljavec ali z njegove strani pooblaščena oseba ter sodelovati pri njihovi izvedbi;
 • da vedno pravočasno obvesti Upravljavca, če meni, da je določeno navodilo iz pogodbe ali dogovora ali na njuni podlagi v nasprotju z določbami zakona, ki ureja varstvo Osebnih podatkov;
 • s prejetimi Osebnimi podatki ravnati skladno z veljavnimi predpisi, ki določajo standarde varovanja Osebnih podatkov tako, da bo zagotavljal ustrezne organizacijske in tehnične varnostne ukrepe za varno pridobivanje, obdelavo in pošiljanje Osebnih podatkov;
 • zagotoviti, da bodo pri njem pooblaščene osebe za obdelavo Osebnih podatkov, ki so predmet te pogodbe, ves čas obdelovanja podatkov in tudi po prenehanju obdelovanja, zavezane k varovanju zaupnosti podatkov;
 • zagotavljati spremljanje varnosti Osebnih podatkov in v primeru ugotovljenih razlogov za povečano tveganje za varnost Osebnih podatkov ali v primeru kršitve takoj o tem obveščati Upravljavca in izvesti vse potrebne ukrepe za odpravo ali zmanjšanje nastalih tveganj na najmanjšo možno mero;
 • v primeru nastanka kršitve varnosti Osebnih podatkov (npr. uničenje podatkov, vdor v informacijski sistem ali v prostore Obdelovalca, nepooblaščen dostop, itd.) o tem takoj oziroma v najkrajšem možnem času in ne kasneje kot v roku 2 dni, obveščati Upravljavca ter izvesti vse možne ukrepe za prenehanje kršitve in odpravo škodljivih posledic. Obdelovalec mora ves čas sodelovati z Upravljavcem z namenom odprave ali zmanjšanja posledic kršitve, ugotavljanja morebitne škode, izvedbe zakonskih obveznosti glede obveščanja nadzornega organa in posameznikov ter izvajanja navodil nadzornega organa.

 

 1. člen

Obveznosti Upravljavca

 

 

Upravljavec je odgovoren za ustrezno pravno podlago za pridobivanje in obdelavo Osebnih podatkov, ki jih posreduje Obdelovalcu.

Upravljavec se prav tako zavezuje obveščati Obdelovalca o posebnostih in obveznostih Obdelovalca za zagotavljanje pogodbenih obveznosti ter o morebitnih znanih tveganjih glede zagotavljanja pravic posameznikom, katerih Osebni podatki se obdelujejo.

Upravljavec Osebne podatke skrbno varujemo pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost Osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, Spletno mesto uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbira, a vendar lahko pride nenamenoma do zlorabe. Ker Spletno mesto uporablja in se navezuje na določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na Nas, Spletno mesto ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh in svetuje Uporabniku, da prebere Politike zasebnosti na teh straneh.

 

 1. člen

Odgovornost za verodostojnost Osebnih podatkov

 

 

Odgovornost za verodostojnost Osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzame Uporabnik oziroma Izvajalec. Uporabnik oziroma Izvajalec lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za obdelavo Osebnih podatkov.

 

 

 1. člen

Beleženje neosebnih podatkov in Piškotki

 

Kadarkoli Obiskovalec dostopa na Spletno mesto se splošni, neosebni podatki (število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije Spletno mesto uporablja za merjenje privlačnosti Spletnega mesta in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

Uporaba vseh funcionalnosti Spletnega mesta je mogoča samo pod pogojem, da se Obiskovalec  strinja z uporabo vseh tehnologij in orodij oz. postopkov.

Ob prvem obisku Spletnega mesta bo na računalnik oz. drugo elektronsko napravo, s katere Uporabnik dostopa do Spletnega mesta, pod pogojem, da nastavitve spletnega brskalnika to omogočajo, nameščen Piškotek (t. i. cookie). Piškotek je tekstovna datoteka, shranjena na elektronski napravi Uporabnika, do katere dostopa ob ponovnem obisku Spletnega mesta spletni strežnik Spletnega mesta samodejno. Piškotki ne omogočajo zbiranja Osebnih podatkov o Uporabniku elektronske naprave, na kateri so shranjeni, prav tako pa ne morejo biti uporabljeni za zagon programov in drugih zagonskih datotek ali prenos virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive ali neželene programske kode v elektronsko napravo Uporabnika.

Uporaba Piškotkov je namenjena:

 • Zbiranju statistike o obisku Spletnega mesta in podatkov o tem, katere povezave na Spletnem mestu Obiskovalci uporabljajo. S tem Upravljavec Spletnega mesta ugotavlja, ali tipičen Obiskovalec dobiva informacije, ki jih išče, ter na tej podlagi prilagaja svoje storitve in funkcionalnost Spletnega mesta. Podatki se zbirajo in obdelujejo agregirano in ne omogočajo razpoznave načina uporabe Spletnega mesta za vsakega Uporabnika posebej, omogočajo pa sledenje določenim trendom pri obisku Spletnega mesta, kot npr. toku klikov na povezave.
 • Identifikaciji registriranih Uporabnikov.

Piškotki za zbiranje statistike so namenjeni izboljšanju delovanja Spletnega mesta. Piškotki za identifikacijo registriranih Uporabnikov so nujni za delovanje Spletnega mesta. Tip posameznega Piškotka glede na to delitev je opredeljen v tabeli uporabljenih Piškotkov.

Spletno mesto uporablja lastne Piškotke in Piškotke tretjih oseb. Lastni Piškotki so tisti, ki pripadajo oz. jih namešča Upravljavec Spletnega mesta in jih shranjuje na lastni opremi. Piškotki tretjih so Piškotki, ki jih v spletni brskalnik Uporabnika namestijo Upravljavci tretjih spletnih strani, ki je ne obvladuje podjetje Upravljavec Spletnega mesta.

Čas hrambe Piškotkov je odvisen od tega, ali gre za t. i. »sejne« Piškotke ali t. i. »trajne« Piškotke. »Sejni« Piškotki ostanejo shranjeni do zaključka posamezne spletne seje. »Trajni« Piškotki ostanejo shranjeni do njenega izteka oz. do takrat, ko pride do njihovega izbrisa.

V spletnem brskalniku je mogoče omogočiti, onemogočiti in izbrisati vse shranjene Piškotke. Uporaba navedenih funkcionalnosti je opisana v navodilih za uporabo spletnega brskalnika, ki ga uporablja posamezen Obiskovalec. V primeru, da Obiskovalec izklopi oz. onemogoči uporabo Piškotkov, Spletno mesto morda ne bo delovalo pravilno. Več informacij je dostopnih na spletnem naslovu www.allaboutcookies.org.

Seznam Piškotkov, ki jih uporablja Spletno mesto:

 

IME PIŠKOTKAPOTREBNOSTLASTNI/TUJITRAJNI ali SEJNINAMEN UPORABE
_ga*za izboljšanje delovanjaGoogle Inc.trajniAnalitika uporabe
__utm*za izboljšanje delovanjaGoogle Inc.trajniAnalitika uporabe

 

 

 1. člen

Hranjenje podatkov

 

 

Upravljavec bo Osebne podatke registriranih Uporabnikov in Izvajalcev hranil ves čas, dokler bo imel Uporabnik in Izvajalec registriran profil.  Ostale Osebne podatke hrani toliko časa, kolikor je potrebno, da Uporabnik doseže namen, za katerega je te podatke oddal. Namen hranjenja podatkov je uspešna realizacija Povpraševanja in zagotavljanje dostopa do informacij o Izvajalcih in Povpraševanju, tudi ko je bilo že zaključeno, za potrebe revidiranja ali za potrebe ponovne objave Povpraševanja. Osebne podatke na zahtevo stranke lahko Upravljavec anonimizira ali v celoti izbriše, vendar v tem primeru ne more zagotavljati enake Uporabniške izkušnje.

 

 1. člen

Razkritje Osebnih podatkov

 

 

Upravljavec si pridržuje pravico do razkritja Osebnih podatkov državnim organom, organom lokalnih samoupravnih skupnosti ali nosilcem javnih pooblastil v primerih, ko dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov. V primeru, da Upravljavec ugotovi, da iz objave ali oglasa samega izhaja sum kaznivega dejanja ali neupravičene uporabe Osebnih podatkov tretjih oseb, bo Upravljavec takšen sum naznanil pristojnim organom.

 

 

 1. člen

Pravice glede Osebnih podatkov

 

Upravljavec dosledno zagotavlja uresničevanje vseh pravic, ki pripadajo v zvezi z obdelavo Osebnih podatkov na podlagi veljavnih pravnih predpisov, ki so:

 

 • Pravica do preklica privolitve

Če je posameznik privolil v obdelavo svojih Osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), ima pravico do preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica. Privolitev lahko posameznik kadarkoli prekliče s pisno izjavo, ki se pošlje Upravljavcu na elektronski naslov: legal@livinup24.com. Preklic privolitve za obdelavo Osebnih podatkov nima nobenih negativnih posledic ali sankcij.

 • Pravica dostopa do Osebnih podatkov

Posameznik ima od Upravljavca pravico dobiti potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne. Če je temu tako, ima posameznik pravico, da se mu omogoči dostop do posameznikovih Osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje) ter da se mu poda informacije v zvezi z obdelavo Vaših Osebnih podatkov.

 • Pravica do popravka

Posameznik ima pravico doseči, da se omogoči popravek netočnih Osebnih podatkov in da se omogoči dopolnitev nepopolnih Osebnih podatkov. V ta namen ima pravico, da posreduje dopolnilno izjavo z ažurnimi Osebnimi podatki.

 • Pravica do izbrisa Osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe)

Posameznik ima pravico, da Upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše Osebne podatke v zvezi s posameznikom, če za izbris obstaja eden izmed razlogov iz veljavnih predpisov.

 • Pravica do omejitve obdelave

Posameznik ima pravico, da Upravljavec omeji obdelavo podatkov, če obstaja en od naslednjih primerov:

–      če posameznik oporeka točnosti obdelave podatkov, za obdobje, ki Upravljavcu omogoča preveriti točnost podatkov;

–      če je obdelava nezakonita, posameznik pa namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave,

–      če Upravljavec podatkov ne potrebuje več, potrebuje pa jih posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

–      če je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi Upravljavca prevladajo nad posameznikovimi razlogi.

 • Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik ima pravico, da prejmete svoje Osebne podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ter da se te podatke neposredno posreduje drugemu Upravljavcu, pri čemer to velja le v primeru, če obdelava Osebnih podatkov temelji na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 • Pravica do ugovora

Če obdelava podatkov temelji na naših zakonitih interesih, ima posameznik na podlagi razlogov, povezanih s posameznikovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi svojih Osebnih podatkov. V takem primeru lahko Upravljavec nadaljuje z obdelavo Osebnih podatkov le v primeru, če Upravljavec dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki bodo prevladali nad posameznikovimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 • Pravica do vložitve pritožbe

V primeru suma, da pri obdelavi Osebnih podatkov prihaja do kršitev zakonodaje s področja varstva Osebnih podatkov, ima posameznik pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.