Splošni pogoji

 

 1. Splošno
 1. člen

O splošnih pogojih

Vsebina Splošnih pogojev uporabe Spletnega mesta livinup24.si se nanaša na vse oblike uporabe vsebin in storitev na spletnih straneh livinup24.si ter predstavlja veljaven in zavezujoč sporazum med Livinup ter Uporabniki spletne strani livinup24.si.

Ti splošni pogoji veljajo za vsak obisk in uporabo Spletnega mesta. Obisk in uporaba Spletnega mesta sta dovoljena samo če se Uporabnik s splošnimi pogoji strinja. Vsaka uporaba Spletnega mesta je predmet v tistem trenutku veljavnih splošnih pogojev. Za seznanjenost z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji je odgovoren Uporabnik. Z vsakokratnim vstopom na Spletno mesto Uporabnik soglaša, da je seznanjen z aktualnimi splošnimi pogoji ter da jih v celoti sprejema.

Lastnik Spletnega mesta Livinup d.o.o. si pridružuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev uporabe brez predhodnega opozorila Uporabnikov.

 

 1. člen

Definicije

 

»Spletno mesto« pomeni spletno stran dostopno na https://www.livinup24.si;

»Livinup« pomeni lastnika in upravljavca Spletnega mesta, ki je podjetje Livinup d.o.o.;

»Uporabniki« so fizične ali pravne osebe, ki iščejo Izvajalca ali zgolj ponudbe o izvedbi gradbenih del na Spletnem mestu;

»Povpraševanje« pomeni  posredovanje vabil k dajanju ponudb, obsega pa osebne in tehnične podatke, ki jih Uporabniki oddajo v spletni formi z namenom iskanja Izvajalca za svoj gradbeni, obrtniški ali projektantski projekt;

»Izvajalci« so lahko ponudniki gradbenih, obrtniških ali drugih storitev na Spletnem mestu;

Kriteriji, ki jih Spletno mesto uporablja pri izbiri Izvajalcev za posredovanje Povpraševanja se nanašajo na njegovo lokacijo, vrsto storitve, zasedenost in oceno v nadaljevanju: KRITERIJI.

 

 1. člen

Storitve, uporaba in zlonamerno ravnanje

Spletno mesto omogoča opravljanje naslednjih storitev:

 • posredovanje Povpraševanj registriranim Izvajalcem;
 • posredovanje ponudb registriranim Uporabnikom;
 • pregledovanje poslanih Povpraševanj oz. ponudb;
 • umik poslanih ponudb oz. zavrnitev prejetih ponudb;
 • pisno komunikacijo med Uporabniki in Izvajalci, ki so Povpraševanje prejeli v okviru Spletnega mesta;
 • obveščanje registriranih Izvajalcev o prejetih Povpraševanjih;
 • obveščanje registriranih Uporabnikov o prejetih ponudbah;
 • objavo oglasov;
 • tehnično in vsebinsko pomoč preko Spletnega mesta, elektronske pošte oz. telefona.

Kakršnakoli uporaba Spletnega mesta, ki bi lahko poškodovala, onemogočila, preobremenila ali škodila Spletnemu mestu, tehnični opremi ali Livinup ni dovoljena. Livinup si pridržuje pravico, da nemudoma odstraniti s seznama Uporabnikov in/ali Izvajalcev tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali Spletnemu mestu, drugim Uporabnikom ali Izvajalcem.

 

 1. člen

Prizadevanje za točnost informacij

Livinup si prizadeva za točnost in ažurnost informacij na vseh delih Spletnega mesta. V kolikor se ugotovi netočnost informacij, Livinup izkazuje pripravljenost k odpravi napak na utemeljeno opozorilo Uporabnika ali Izvajalca. Livinup se bo odzval v 7 delovnih dneh po prejetem pisnem opozorilu. Livinup ne odgovarja za točnost podatkov.

 

 1. člen

Omejitev odgovornosti

Livinup ne daje nobenega jamstva za vsebino, funkcionalnosti in storitve, ki jih Spletno mesto ponuja. Informacije, objavljene na Spletnem mestu so informativne narave.

Uporabnik Spletno mesto uporablja na lastno odgovornost. Sam je dolžan zagotoviti ukrepe za varovanje svoje strojne in/ali programske opreme, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do Spletnega mesta (zaščita pred vdori, zaščita pred virusi itd.). Uporabnik je prav tako sam odgovoren za varovanje svojih podatkov in drugih podatkov, ki jih prenaša preko svetovnega spleta. Livinup zaščite v smislu rizikov iz tega odstavka ne zagotavlja, razen v obsegu, kot ga določajo ostala določila teh splošnih pogojev.

Livinup si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega opozorila spremeni, razširi, doda ali odstrani vsebino Spletnega mesta in/ali nabor storitev, ki jih Spletno mesto ponuja, kar vključuje spremembo funkcionalnosti strani in/ali Uporabniške izkušnje. Registrirani Uporabnik v primeru iz tega odstavka nima pravice do nadomestila ali kompenzacije na drugačni podlagi, lahko pa ukine svoj Uporabniški račun.

Kadar povezave na Spletnem mestu vodijo do spletnih strani izven domene www.livinup24.si, te strani niso pod nadzorom, upravljanjem ali v zvezi z Livinup in slednji nima nobenega vpliva na njihovo vsebino. Livinup zato ne jamči za vsebino in varnost teh spletnih strani, prav tako pa ne prevzema odgovornosti za varstvo in zaščito podatkov, posredovanih na te spletne strani.

Livinup ni odgovoren za resnost ponudb ter kvaliteto ali druge vidike izvedbe storitev, ki so razmerja med Izvajalci in Uporabniki. Livinup vsebine razmerja med Uporabniki in Izvajalci ne preverja in ne prevzema odgovornosti, ki iz tega izhaja. Livinup zlasti v nobenem primeru ne odgovarja za kvaliteto opravljenih storitev s strani Izvajalci in spoštovanje danih jamstev in garancij.

Livinup prav tako ne odgovarja za vsebino komunikacije med Uporabniki ali Izvajalci Spletnega mesta.

Livinup ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki bi Uporabniku nastala zaradi uporabe Spletnega mesta ali informacij oz. vsebin, ki so na njem objavljene. Izključitev odgovornosti med drugim vključuje škodo, ki bi Uporabniku lahko nastala zaradi netočnosti, nepopolnosti ali napačnosti objavljenih informacij ali netočnosti, nepopolnosti ali neresničnosti informacij. Prav tako Livinup ne prevzema nobene odgovornosti zaradi sprememb v obsegu objavljenih vsebin ali ponujenih storitev, vključujoč nemožnost uporabe predhodno dostopnih vsebin, storitev ali funkcij. Izključitev odgovornosti velja tudi za primer, da storitve, ki jih Spletno mesto omogoča ne delujejo, kot je opisano, ali delujejo z omejitvami, v primeru nezmožnosti uporabe Spletnega mesta ali njegove nedostopnosti ne glede na razlog ter izgube podatkov o registriranem Uporabniku, njegovem Uporabniškem računu ali njegovih objavljenih ali neobjavljenih oglasih.

Kakršnakoli odgovornost je do največje možne mere izključena, razen, če ne izhaja drugače iz veljavne zakonodaje.

Uporabniki vsebine na Spletnem mestu uporabljajo na lastno odgovornost. Uporabnik se zavezuje, da Spletnega mesta ne bo uporabljal za nezakonite namene, v nasprotju z določili zakonodaje ali etičnimi in moralnimi standardi.

Spletno mesto je namenjeno oglaševanju blaga in storitev ter Povpraševanj po omenjenim blagu in storitvah. Spletno mesto ne omogoča neposrednega sklepanja pogodb na daljavo med Uporabniki in Izvajalci. Omogoča izključno objavo in pregledovanje ter posredovanje oglasov, ki jih ustvarijo Uporabniki in Izvajalci, s ciljem omogočiti Uporabnikom in Izvajalcem navezavo stika. Spletno mesto razen navedenega omogoča komunikacijo med Izvajalci in Uporabniki preko Spletnega mesta.

Livinup ni Izvajalec storitev ali prodajalec blaga, ki se na Spletnem mestu oglašujejo, zato ne odgovarja za napake ali škodo, ki so jo povzročili Izvajalci.

Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden preko njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke.

 

6.člen

Pravice intelektualne lastnine

Pravice intelektualne lastnine za vse vsebine in Povpraševanja pripadajo Livinup ali Izvajalcem, zato je njihovo razmnoževanje ali uporaba na drugih spletnih mestih prepovedana v skladu z veljavno zakonodajo.

Vsebina in informacije na spletni strani so namenjeni Uporabnikovi osebni, nekomercialni uporabi in se ne smejo prenašati, kopirati, predelati ali razdeliti za komercialno uporabo, z izjemo tiste vsebine na voljo posebej za prenos in izrecno določene za ta namen. Uporabnik lahko natisne ali objavi na družbenih omrežjih le dele Spletnega mesta, ki so namenjene za osebno uporabo.

Avtorske pravice na vsebini Spletnega mesta t.j. besedila, slike, grafike, postavitve pripadajo Livinup in jih ni dovoljeno reproducirati, predelovati, distribuirati, ne glede na medij in teritorij brez predhodnega izrecnega soglasja.

Vsebina spletnega profila posameznega Izvajalca in vse pripadajoče pravice intelektualne lastnine Izvajalca je v lasti Izvajalca. Vsa vsebina Izvajalca in njej pripadajoče pravice intelektualne lastnine je objavljena izključno z Izvajalčevo ustno ali pisno privolitvijo, ki jo poda z objavo na Spletnem mestu. Na zahtevo Izvajalca bo Livinup nemudoma ukinil izvajalčev profil. Vso vsebino profila, predvsem pa slike referenc in opise lahko Izvajalec ureja sam ali s pomočjo Livinup.

 1. Uporaba Spletnega mesta za Uporabnike

 

 1. člen

Registracija, oddaja in zaključevanje Povpraševanja

Spletno mesto in storitve, ki jih ponuja, so namenjeni izključno pravnim osebam ter fizičnim osebam, starejšim od 16 let. Fizičnim osebam, mlajšim od 16 let, uporaba Spletnega mesta ni dovoljena.

Uporabnik lahko postane registriran Uporabnik z registracijo na Spletnem mestu.

Uporaba storitev Spletnega mesta je dovoljena samo imetniku Uporabniškega računa osebno (v primeru, da gre za fizično osebo) oz. pooblaščenim osebam registriranega Uporabnika (v primeru, da gre za fizično osebo, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost ali opravljajo osebno dopolnilno delo, samozaposlenega v kulturi, zasebnega zdravstvenega delavca oz. zasebnega zobozdravnik ali pravno osebo). Posojanje Uporabniškega računa oz. objavljanje ali posredovanje ponudb ali Povpraševanj za druge osebe, uporaba tujega Uporabniškega računa ter preusmerjanje Uporabniškega računa niso dovoljeni. Registrirani Uporabnik je odgovoren za svoj Uporabniški račun. Podatke, s katerimi do Uporabniškega računa dostopa (t. j. Uporabniško ime in geslo), je dolžan varovati kot zaupne.

Prepovedana je uporaba Spletnega mesta, s katero bi Uporabnik kršil veljavne predpise.

Prepovedana je uporaba Spletnega mesta ali podatkov, ki jih vsebuje, za pošiljanje verižnih pisem, vsiljene pošte (t. i. »spam« pošte), distribucijo škodljive ali neželene programske opreme (npr. računalniški virusi)  ali izvajanje drugih zlonamernih dejavnosti (npr. t. i. »phishing«).

Uporabniki lahko uporabljajo Spletno mesto na način, da oddajo Povpraševanje izbranim Izvajalcem ali na način, da Spletno mesto izbere primerne Izvajalce za projekt.

Storitev oddaje Povpraševanj smejo uporabljati vsi Uporabniki tako registrirani, kakor tudi neregistrirani. Registrirani Uporabniki lahko uprabljajo vse funkcionalnosti Spletnega mesta, medtem, ko imajo neregistrirani Uporabniki možnost uporabe dela funkcionalnosti Spletnega mesta.

Oddaja Povpraševanj je mogoča neposredno preko Spletnega mesta. Če Uporabnik ne odda popolnih podatkov v spletnem obrazcu za Povpraševanje (ime, priimek, kraj bivanja, naslov elektronske pošte), dokler niso posredovani vsi potrebni podatki Spletno mesto Povpraševanja ne posreduje. Uporabnik lahko za lažjo komunikacijo posreduje tudi svojo telefonsko številko.

Livinup ne odgovarja ali jamči odziva Izvajalcev na oddana Povpraševanja. Uporabnik je dolžan sam navezati stik z Izvajalci.

Ob zaključku projekta Uporabnik poda oceno za izbranega Izvajalca.

Livinup se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke, vključno s kontaktnimi podatki, elektronskimi poštnimi naslovi in telefonskimi številkami v skladu s Politko Zasebnosti in z veljavnimi predpisi.

Posredovanj kontaktov s strani Izvajalcev tretjim osebam ali kakršnega koli drugega posredovanja tretjim osebam Livinup izrecno ne dovoljuje. V primeru, da sumi, da bo Uporabnik zlorabljal Povpraševanja, lahko brez opozorila ali utemeljitve Uporabniku prepreči uporabo sistema.

III. Uporaba Spletnega mesta za IZVAJALCA

 

 1. člen

Pogoji za sodelovanje Izvajalca

Pogoj za uporabo Spletnega mesta je spletni profil Izvajalca, ki se ustvari ob registraciji. Obvezni pogoji so:

 • Da je Izvajalec:
 1. a) pravna oseba, ki ima ustrezno dejavnost registrirano skladno s predpisi;
 2. b) fizična oseba, ki na trgu skladno z veljavno zakonodajo samostojno opravljajo pridobitno dejavnost (t. i. samostojni podjetniki posamezniki) in ima ustrezno dejavnost registrirano skladno s predpisi;
 3. c) fizična oseba, ki je samozaposlena na področju kulture ter je pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, vpisana v razvid samozaposlenih v kulturi za ustrezen specializiran poklic;
 4. d) fizična oseba, ki opravljajo osebno dopolnilno delo ter je pri pristojni upravni enoti vpisana v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo;
 • da Izvajalec izkazuje pozitivno poslovanje podjetja;
 • da ima Izvajalec veljaven elektronski poštni naslov in delujočo mobilno telefonsko številko.

 

 1. člen

Prejemanje Povpraševanj

 

Storitev oddaje ponudb preko Spletnega mesta smejo uporabljati le registrirani Izvajalci, ki so za opravljanje dejavnosti, v zvezi s katero oddajajo ponudbo, ustrezno registrirani, imajo predpisana dovoljenja in izpolnjujejo druge predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti.

Izvajalci, ki so registrirani v Spletnem mestu, lahko prejemajo Povpraševanja in oddajajo ponudbe. Na Spletnem mestu imajo možnost dostopa do vseh informacij, ki so ključne za izvedbo projekta, vključno s kontaktnimi podatki. Livinup lahko podatke preveri na poziv Izvajalca. V primeru, da je Uporabnik zavrnil Povpraševanje, je dostop do podatkov v Povpraševanju onemogočen. Livinup ne more vplivati na odločitev Uporabnika o izvedbi projekta.

Zaradi zagotavljanja kvalitete in popolnosti informacij si Livinup pridržuje pravico do preverjanja Povpraševanj in ponudb. Livinup sme vstopiti v stik z registriranim Uporabnikom in/ali Izvajalcem preko elektronske pošte ali sporočene telefonske številke z namenom preverjanja ter po potrebi dopolnitve vsebine Povpraševanja oz. ponudbe.

Livinup ima pravico do zavrnitve, izbrisa ali blokade objave celotne vsebine ali dela Povpraševanja oz. ponudbe brez vnaprejšnjega obvestila v primeru, da Povpraševanje oz. ponudba kršita ali bi s posredovanjem kršila predpise ali te splošne pogoje, vsebujeta nedovoljeno ali neprimerno vsebino. To zlasti velja v primeru:

 • nepravilne objave kontaktnih podatkov;
 • neresničnega objavljanja kontaktnih podatkov;
 • oglaševanja posredniških storitev;
 • oglaševanja zavajajoče cene (npr. objava maloprodajne cene brez vključenega DDV);
 • Povpraševanj oz. ponudb z neprimerno vsebino;
 • vsebinsko neprimernih Povpraševanj oz. ponudb;
 • Povpraševanj oz. ponudb, ki niso sestavljeni v slovenskem jeziku;
 • Povpraševanj oz. ponudb, ki se v objavi sklicujejo na druge oglase ali oglase v drugih medijih;
 • Povpraševanj oz. ponudb, ki so neresne in pomanjkljive.

Livinup si pridržuje pravico, da pomanjkljiva Povpraševanja oziroma ponudbe prilagodi ali dopolni na način, da ustrezajo pogojem, navedenim v teh splošnih pogojih.

V primeru, da Livinup ugotovi, da je Uporabnik že prej kršil pogoje uporabe ali drugače zlorabljal Spletno mesto, manipuliral z Izvajalci ali jih drugače oškodoval, o tem lahko obvesti Izvajalce in takemu Uporabniku onemogoči dostop do profila na Spletnem mestu.

Livinup ne jamči za namero o izvedbi projekta s strani Uporabnika, ki je oddal Povpraševanje. Prav tako Livinup ne jamči za Uporabnikovo odzivnost na telefonske klice ali sporočila.

Livinup jamči, da so podatki o Uporabnikih taki, kot so jih Uporabniki vnesli v spletno formo za oddajo Povpraševanja in da vanje ne posega ali jih ne spreminja, razen, ko ugotovi, da so pomanjkljivi ali nerazumljivi.

Livinup se zavzema za posredovanje Povpraševanj Uporabnikov, ki so izrazili resno namero o izvedbi projekta. Resnost namere lahko Livinup ugotavlja glede na interne parametre.

Livinup lahko Izvajalcem ponudi samo toliko Povpraševanj, kot jih je dejansko bilo oddanih s strani Uporabnikov.

Registrirani Izvajalci se lahko na Spletnem mestu registrirajo tudi kot Uporabniki oziroma uporabljajo storitve Spletnega mesta kot neregistrirani Uporabniki.

 

 1. člen

Registracija Izvajalcev

Za uspešno registracijo in prejemanje Povpraševanj morajo registrirani Izvajalci plačati  naročnino za storitve, ki jih ponuja Spletno mesto. Ponudba naročnine je definirana na strani za registrirane Izvajalce.

Ponudba naročnine se lahko spremeni brez predhodnega opozorila.

 

 1. člen

Kategorije storitev za Povpraševanja

Izvajalci lahko prejemajo Povpraševanja samo za kategorije storitev, za katere so registrirani oz. za kategorije, ki jih izvajajo. Uporaba Spletnega mesta za podjetja, ki posredujejo delovno silo ni dovoljena, razen v izjemnih primerih, ki jih določi Livinup.

 

 1. člen

Spletni profil Izvajalca

Spletni profil Izvajalca je spletna stran Izvajalca na Spletnem mestu. Spletni profil lahko ustvari Izvajalec sam ob registraciji.

V primeru, da Izvajalec svoje podjetje registrira sam, vnese obvezne podatke v spletni obrazec, ki postanejo del vsebin Spletnega mesta.

Vse vsebine lahko Izvajalec ureja sam, v izjemnih primerih pa lahko pozove Livinup za pomoč pri urejanju vsebin.

Skupne vsebine na spletnem profilu so:

 • ime Izvajalca;
 • logotip Izvajalca;
 • naslov Izvajalca;
 • kontaktni podatki Izvajalca;
 • slikovne reference z opisi;
 • opisi podjetja;
 • neomejeno število drugih tekstovnih vsebin.

Za vsebine na profilih Spletnega mesta Livinup ne odgovarja.

 

 1. člen

Ocena Izvajalca

Uporabnik lahko po opravljeni storitvi poda oceno Izvajalca. Ocena Izvajalca je objektivna ocena, sestavljena iz naslednjih faktorjev:

 • hitrost in odzivnost Izvajalca;
 • kvaliteta opravljenih storitev
 • komentarji Uporabnikov, ki so z Izvajalcem že sodelovali pri projektu;
 • cena izvedenih storitev.

Livinup si pridržuje pravico do spremembe kriterijev za oceno, torej spremembe ali dodajanja faktorjev brez predhodnega opozorila.

 

 1. člen

Izključitev Izvajalca

Izključitev Izvajalca iz sistema se lahko izvede:

 • če niso več izpolnjeni osnovni pogoji za sodelovanje ali registracijo;
 • na podlagi argumentirane reklamacije izvedbe, s pisnim in slikovnim dokaznim materialom, ki ga predloži Uporabnik;
 • na podlagi negativne ocene sodnega izvedenca o opravljenem delu;
 • na podlagi negativne ocene Livinupa o opravljenem delu;
 • v primeru neplačila zapadlih obveznosti;
 • v primeru ugotovitve nepooblaščenega posredovanja osebnih podatkov tretjim osebam.

Livinup o izključitvi Izvajalca obvesti po pošti, telefonsko ali po e-pošti v roku treh dni od izključitve. Livinup si pridržuje pravico do spremembe kriterijev za izključitev.

 1. Drugo
 2. člen

Pritožbe, prijava in obravnava kršitev

Vsak Uporabnik ali tretja oseba, ki meni, da je prišlo do kršitve veljavnih predpisov, teh splošnih pogojev ali politike zasebnosti, je dolžan to sporočiti na elektronski naslov legal@livinup24.si.

Postopek obravnave pritožb oz. obvestil o kršitvah je zaupen. Livinup se zavezuje varovati podatke o identiteti pritožnika ter podatke, na podlagi katerih je identiteto mogoče razkriti, pred dostopom tretjih oseb, razen, če Uporabnik oz. tretja oseba, ki je poslala obvestilo o kršitvi oz. pritožbo, izrecno ne dovoli drugače. Dolžnost varovanja podatkov ne velja v primeru, da dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov.

Kadar Livinup sam ali na podlagi prijave iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je prišlo ali je utegnilo priti do kršitve prisilnih predpisov ali kateregakoli določila teh splošnih pogojev, lahko takoj začasno onemogoči dostop do Uporabnikovega ali Izvajalčevega Uporabniškega računa, Povpraševanj in ponudb (v delu ali v celoti) in/ali zamrzne kakršnokoli obveščanje. Livinup bo Uporabnika ali Izvajalca pozval, da v roku, ki ga določi Livinup, odpravi napake oz. zagotovi spoštovanje teh splošnih pogojev. Če Uporabnik ali Izvajalec kršitev ne odpravi, če odprava kršitve ni mogoča ali če Uporabnik ali Izvajalec kršitve ponavlja, je Livinup upravičen uporabniški račun Uporabnika ali Izvajalca ukiniti ter iz baze izbrisati vse podatke v povezavi s posameznim Uporabnikom ali Izvajalcem. O tem je dolžan Livinup Uporabniku ali Izvajalcu poslati sporočilo na sporočen elektronski naslov. Izvajalec v takem primeru ukinitve Uporabniškega računa ni upravičen do kakršnega koli vračila plačila, ki ga je Izvajalec plačal Livinup. Uporabnik ali Izvajalec sme z utemeljenim pojasnilom zaprositi za podaljšanje roka za odpravo kršitev. Livinup lahko prošnji ugodi ali jo zavrne ob upoštevanju vseh okoliščin primera.

V primeru, da ima katerokoli ravnanje Uporabnika ali Izvajalca znake kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, bo Livinup takšno ravnanje naznanil pristojnim državnim organom.

 

 1. člen

Sprememba splošnih pogojev

Livinup si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, o čemer mora na običajen način obvestiti Uporabnike in Izvajalce na Spletnem mestu. Spremembe veljajo od trenutka objave na Spletnem mestu. Livinup se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na Spletnem mestu.

 

 1. člen

Pristojnost za spore

V primeru sporov, ki izhajajo iz uporabe storitev Spletnega mesta, teh splošnih pogojev, se uporablja pravo Republike Slovenije.

Morebitne nastale spore iz te pogodbe bodo vpletene stranke reševale sporazumno. V nasprotnem primeru lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Mariboru.

 

Splošni pogoji veljajo do preklica ali do predhodne vsebinske spremembe.

 

Katja Paliaga, direktor

Maribor, 15.9.2020